ARBETSMILJÖ- OCH SÄKERHET

Vi på W&G tillämpar försiktighetsprincipen, vilket innebär
att vi tar det säkra före det osäkra

Innan en ny typ av arbete startar genomförs en riskanalys som används som ett stöd under arbetets gång för att förebygga att olyckor eller tillbud inträffar.

Alla medarbetare ges möjligheten till fortlöpande utbildning och kompetensutveckling, för genom utbildning, rätt utrustning och tekniska hjälpmedel verkar vi för att inga olyckor eller tillbud inträffar på egen, underentreprenörer eller annan personal.